กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่ อบต.ประดู่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประดู่ 64-66
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
แผนผังแสดงโครงสร้าง
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 นายประเดิม เทพวงษ์(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่)  
 
สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
 


การศึกษา

สถานศึกษาที่อยู่ในเขตตำบลประดู่มี โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 4 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

ลำดับที่

รายชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน (อนุบาล-ป.๖)

จำนวน ครู

จำนวน นักเรียน

โรงเรียนบ้านดู่หัวนา

24

453

โรงเรียนบ้านขนวน

12

110

โรงเรียนบ้านศรีราชา

8

68

4

โรงเรียนบ้านหนองพญา

8

69

5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประดู่

10

103

รวมทั้งสิ้น

62

803

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ผู้สูงอายุ (คน)

ผู้พิการ (คน)

ผู้ติดเชื้อเอดส์ (คน)

1

บ้านดู่หัวนา

102

37

2

บ้านโคก

47

22

3

บ้านขนวน

79

50

4

บ้านนาเทิง

32

14

5

บ้านเปือย

49

41

2

6

บ้านพอก

46

29

7

บ้านหนองพญา

31

19

8

บ้านศรีราชา

37

11

9

บ้านห้วยทุ่ง

44

22

10

บ้านโนนสำราญ

21

9

1

รวม

488

254

3

ข้อมูล สำนักปลัด อบต. เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒


ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

จำนวนวัด 1 แห่ง มีดังนี้

- วัดบ้านดู่หัวนา หมู่ที่ 1

จำนวนที่พักสงค์ 5 แห่ง มีดังนี้

-ที่พักสงฆ์บ้านขนวน หมู่ที่ 3 (คุ้มจังเอิด)

-ที่พักสงฆ์บ้านขนวน หมู่ที่ 3 (คุ้มกันทัย)

-ที่พักสงฆ์บ้านนาเทิง หมู่ที่ 4

-ที่พักสงฆ์บ้านหนองพญา หมู่ที่ 7

-ที่พักสงฆ์บ้านศรีราชา หมู่ที่ 8

การสาธารณสุข

. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง

. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 50 คน

- ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) อบต.ประดู่ จำนวน ๑ แห่ง

- อาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวน 20 คน

 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำตำบล ๑ แห่ง

- สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ระบบบริการพื้นฐาน

๑. ความยาวของถนนคอนกรีตและถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวนประมาณ ๓๔ กิโลเมตร

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 1 ศูนย์

๓. โรงเรียนระดับประถมศึกษา (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน

๔. มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 828 หลังคาเรือน

๕. มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.