กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่ อบต.ประดู่
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประดู่ 64-66
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
แผนผังแสดงโครงสร้าง
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 นายประเดิม เทพวงษ์(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่)  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

                              เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล

***********************


องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย โดยมีระบบบริหารงานที่ยึดถือหลักธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง

2. มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้สามารถบริหารงานด้านการกำหนดตำแหน่ง การให้ตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อปฏิบัติภารกิจโครงการ กิจกรรมภายใต้กรอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานตามแผนงานต่างๆขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.นโยบายด้านการจัดสรร บรรจุ การแต่งตั้งบุคลากร

2.1 การสรรหาบุคลากรสายงานบริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง โดยวิธีการบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน การย้าย การคัดเลือก ฯลฯ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์กำหนด

2.2 การสรรหาและการเลือกการสรรพนักงานโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์กำหนด

3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

มีการจัดการทำแผนบุคลากร เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทุกคนและทุกตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได้มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการตำแหน่ง มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจและเป้าขององค์กร

4.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

มีวิธีการในการกำหนดปัจจัยทำให้มั่นใจสถานที่ทำงานมรสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และบุคลากรในหน่วยงานส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน กรส่งเสริมสวัสดิการต่างๆตามนสิทธิที่พึงมีพึงได้ มีวิธีการในการกำหนดปัจจัยสำคัญๆ

5. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

มีการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงคุณธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565

                     (นายประเดิม เทพวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.