กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785  
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 [ 16-10-2562 ]ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[][][][][][] 
 [ 16-10-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแผนแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 [ 16-10-2562 ]การกำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีครูผู้ดูแลเด็กที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
 [ 15-10-2562 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2562
 [ 15-10-2562 ]ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.)
 [ 11-10-2562 ]ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทอ. ทุก อ. ยกเว้น ศีขรภูมิ และเขวาสินรินทร์)
 [ 11-10-2562 ]ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ 
 [ 11-10-2562 ]การสำรวจความเสียหาย และเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)  
 [ 11-10-2562 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่ายและการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
 [ 11-10-2562 ]ขอความร่วมมือสำรวจการจัดต้ั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล 
 [ 11-10-2562 ]ขอความร่วมมือรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทอ. ทุก อ.)
 [ 10-10-2562 ]แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น
 [ 10-10-2562 ]รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เพิ่มเติม  
 [ 10-10-2562 ]เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 10-10-2562 ]คำขอยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอศีขรภูมิ)
 [ 10-10-2562 ]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 [ 10-10-2562 ]รายงานความเสียหายแลพผลกระทบจากสถานการณ์อทุกภัยพายุโซนร้อน โพดุล และพายุดีเปรสชัน คาจิกิ 
 [ 10-10-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติและได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน 
 [ 10-10-2562 ]ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 
 [ 09-10-2562 ]ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทยของสมาคมสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2562
 [ 08-10-2562 ]ส่งคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกันยายน 2562
 [ 08-10-2562 ]ส่งคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกันยายน 2562
 [ 08-10-2562 ]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2560 (กรณีปรับปรุง)
 [ 08-10-2562 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562
 [ 07-10-2562 ]การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 [ 07-10-2562 ]ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัฒกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 [ 07-10-2562 ]การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
 [ 07-10-2562 ]ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 [ 04-10-2562 ]การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ สำหรับงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
 [ 04-10-2562 ]ขอเชิญประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอรับการประเมินประสิทธิภาพฯ (โบนัส) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 [ 03-10-2562 ]ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) 
 [ 03-10-2562 ]การประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563) ของ อบต.
 [ 03-10-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
 [ 02-10-2562 ]ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณากำหนดตัวชี้วัดการเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 [ 02-10-2562 ]วินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 [ 02-10-2562 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 01-10-2562 ]การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 01-10-2562 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS
 [ 01-10-2562 ]วินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 [ 01-10-2562 ]วินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 [ 01-10-2562 ]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายก
 [ 01-10-2562 ]ขอความร่วมมือสำรวจเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้มีการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
 [ 01-10-2562 ]เปิดใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 01-10-2562 ]เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 30-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2562 ]การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม กจจ.สุรินทร์ (อบจ.สร.)
 [ 30-09-2562 ]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2559 ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)
 [ 30-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2562 ]แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสทธิผลการปฎิบัติราชการของเทศบาลเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 [ 30-09-2562 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.สร.)
 [ 30-09-2562 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2562 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2562 ]การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป้นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 [ 27-09-2562 ]แจ้งเลื่อนการประชุมประจำเดือน ขรก.สถจ.สุรินทร์ 
 [ 27-09-2562 ]การดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ.ท่าตูม และจอมพระ)  
 [ 27-09-2562 ]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562
 [ 27-09-2562 ]จัดทำระบบการรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมตามแนวทางการใช่จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 [ 27-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 27-09-2562 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรการบริหารส่วนจังหวัด
 [ 27-09-2562 ]ซักซ้อมการมอบ อำนาจ 
1 2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.