กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังแสดงโครงสร้าง
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785  
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 [ 08-12-2564 ]ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (นายอำเภอจอมพระ)
 [ 08-12-2564 ]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา
 [ 08-12-2564 ]รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล (นายอำเภอสังขะ ศีขรภูมิ จอมพระ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)
 [ 08-12-2564 ]มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (นายอำเภอสังขะ ศีขรภูมิ จอมพระ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)
 [ 08-12-2564 ]หารือแนวทางการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)
 [ 08-12-2564 ]ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 [ 08-12-2564 ]แนวทางการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 [ 08-12-2564 ]แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 [ 08-12-2564 ]ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาลดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
 [ 08-12-2564 ]ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี
 [ 08-12-2564 ]กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกัน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 08-12-2564 ]ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (นายอำเภอท่าตูม)
 [ 08-12-2564 ]การฝึกอบรม "การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม" (นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอจอมพระ กาบเชิง เขวาสินรินทร์ โนนนารายณ์ ศรีณรงค์ และพนมดงรัก))
 [ 08-12-2564 ]การแจ้งผลการวินิจแัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน[]
 [ 08-12-2564 ]การแจ้งผลการวินิจแัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน[]
 [ 08-12-2564 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอสังขะ และนายอำเภอรัตนบุรี)
 [ 07-12-2564 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่ 1 (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอรัตนบุรี อำเภอชุมพลบุรี อำเภอสังขะ อำเภอท่าตูม อำเภอลำดวน อำเภอสำโร
 [ 07-12-2564 ]หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำใส้อักเสบเรื้อรัง
 [ 07-12-2564 ]การซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนขยายผลโครงการ "สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์" ปีงบประมาณ 2565 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 07-12-2564 ]การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
 [ 07-12-2564 ]การติดตามผลการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังหกัดองค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่น
 [ 07-12-2564 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล
 [ 07-12-2564 ]การดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 [ 07-12-2564 ]ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 [ 07-12-2564 ]แจ้งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 18/2564 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 07-12-2564 ]การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7)
 [ 07-12-2564 ]ขอส่งมอบสื่อแฟลชการ์ดเพื่อเผยแพร่
 [ 07-12-2564 ]เผยแพร่ประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา
 [ 07-12-2564 ]เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายรปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2564
 [ 07-12-2564 ]แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ (ก.ท.จ.สุรินทร์)
 [ 07-12-2564 ]ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 74) พ.ศ. 2564
 [ 07-12-2564 ]แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน เพิ่มเติม
 [ 07-12-2564 ]สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670
 [ 07-12-2564 ]ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 [ 02-12-2564 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอปราสาท)
 [ 02-12-2564 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ อปท.ในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กแรกเกิด และสวัสดิการชุมชน
 [ 02-12-2564 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ชุมพลบุรี สำโรงทาบ พนมดงรัก รัตนบุรี โนนนารายณ์ จอมพระ เขวาสินรินทร์ ปราสาท ศีขรภู สนม และสังขะ)
 [ 02-12-2564 ]การแจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 [ 02-12-2564 ]เผยแพร่ผลการศึกษา เรื่อง รายงานสถานการณ์กีฬาของชาติ พ.ศ. 2563
 [ 01-12-2564 ]แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 11/2564
 [ 01-12-2564 ]การประเมินประสิทธิภาพและปะสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 [ 01-12-2564 ]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 [ 01-12-2564 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 01-12-2564 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS
 [ 01-12-2564 ]แนวทาง การกำกับ ตรวจสอบ ประเมินติดตาม และเฝ้าระวัง กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการในพื้นที่เปิดประเทศ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 01-12-2564 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอสังขะ ศีขรภูมิ และนายอำเภอรัตนบุรี)
 [ 01-12-2564 ]ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (นายอำเภอปราสาท)
 [ 01-12-2564 ]แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
 [ 30-11-2564 ]แผนกำหนดการตรวจนิเทศการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์[]
 [ 30-11-2564 ]การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
 [ 30-11-2564 ]รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2564
 [ 30-11-2564 ]ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 [ 30-11-2564 ]การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและกำหนดหน่วยงานของรัฐในการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 [ 30-11-2564 ]นำส่งคู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
 [ 30-11-2564 ]ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 [ 30-11-2564 ]การจัดทำรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
 [ 30-11-2564 ]วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 30-11-2564 ]แบบฟอร์มใบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดที่ 12 (ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง) (สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 30-11-2564 ]การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน (กรม)
 [ 30-11-2564 ]ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 2 3
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.