กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785  
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 [ 14-06-2562 ]การนำเข้าข้อมูลระบบผู้ดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  
 [ 14-06-2562 ]พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 [ 14-06-2562 ]พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 [ 13-06-2562 ]การประชุมติดตามการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 33 หมู่บ้าน (ทอ.เมืองสุรินทร์ จอมพระ ปราสาท ลำดวน ศีขรภูมิ สังขะ บัวเชด และศรีณรงค์)  
 [ 13-06-2562 ]โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ 
 [ 13-06-2562 ]โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ 
 [ 13-06-2562 ]ติดตามผลการดำเนินการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา (นอ.เมืองสุรินทร์ จอมพระ ปราสาท ลำดวน ศีขรภูมิ สังขะ บัวเชด และศรีณรงค์) 
 [ 13-06-2562 ]เชิญประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.) 
 [ 11-06-2562 ]รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมาชาติ 
 [ 10-06-2562 ]โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ทอ. ทุก อ. อบจ.สร. และทม.สร.) 
 [ 10-06-2562 ]การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผุ้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.) 
 [ 10-06-2562 ]การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (ทอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.) 
 [ 07-06-2562 ]โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก Small water resources development and design course (ทอ. ทุก อ. นายก ทม.สร. และนายก ทม.สร.)
 [ 07-06-2562 ]ปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 [ 07-06-2562 ]การเปิดเผยงบทดลองสุ่สาธารณะ สำหรับงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 [ 07-06-2562 ]ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประจำปี 2562 
 [ 07-06-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ.สนม)
 [ 07-06-2562 ]เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ. ทุก อ. และนายก ทม.สร.)  
 [ 07-06-2562 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.)
 [ 07-06-2562 ]การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ระยะที่ 2 (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.)[] 
 [ 06-06-2562 ]ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 62 ณ รร.ทองธารินทร์
 [ 06-06-2562 ]ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับฝึกการอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 62 ณ รร.ทองธารินทร์
 [ 06-06-2562 ]ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น (นอ .ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.)
 [ 06-06-2562 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นายอำเภอศรีณรงค์)
 [ 06-06-2562 ]โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 [ 06-06-2562 ]การประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 [ 06-06-2562 ]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุรินทร์ 
 [ 06-06-2562 ]แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 [ 06-06-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 05-06-2562 ]การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร[] 
 [ 05-06-2562 ]ขอแจ้งและส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.)
 [ 05-06-2562 ]โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.)
 [ 05-06-2562 ]โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม)" รุ่นที่ 41 - 45 (นอ. ทุก อ. และนายก ทม.สร.)
 [ 05-06-2562 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทถอ. ทุก อ.)
 [ 05-06-2562 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทถอ. ทุก อ.)
 [ 05-06-2562 ]แจ้งเลื่อนการประชุมประจำเดือน ขรก.สถจ.สุรินทร์ 
 [ 04-06-2562 ]พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562[[เอกสารแนบ]]
 [ 04-06-2562 ]การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น "เกษียณสร้างสุข" (Happy Retirement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
 [ 04-06-2562 ]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
 [ 04-06-2562 ]แผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
 [ 04-06-2562 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562
 [ 04-06-2562 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.สร.)
 [ 04-06-2562 ]แจ้งขยายเวลาเปิด-ปิดระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล
 [ 04-06-2562 ]การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 04-06-2562 ]ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ
 [ 04-06-2562 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 04-06-2562 ]รายงานการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562 ครั้งที่ 5/2562
 [ 04-06-2562 ]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
 [ 04-06-2562 ]ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในระดับต้นสังกัด
 [ 04-06-2562 ]การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2562
 [ 04-06-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 31-05-2562 ]การนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ทุก อ. และนายก ทม.สร.)
 [ 31-05-2562 ]แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพันไปมาใช้กับเงินเงินประมาณในปีใหม่  
 [ 31-05-2562 ]โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 [ 31-05-2562 ]การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
 [ 31-05-2562 ]การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
 [ 31-05-2562 ]หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 [ 31-05-2562 ]การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 31-05-2562 ]แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ (ก.ท.จ.สุรินทร์)
 [ 30-05-2562 ]การตรวจสอบการแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่ง เลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.